Verificación de documentos asinados mediante código seguro de verificación (CSV) 1.4.2.0

Mediante este servizo poderá comprobar a validez dun documento con código seguro de verificación (CSV) emitido pola Consellería de Facenda. Introduza o código CSV no seguinte cadro e prema en "Verificar"

Resumo do documento

exemplo